Hệ thống Pallet Pool

Giới thiệu về hệ thống Pallet Pool

Hệ thống Pallet Pool được thiết lập nhằm giảm thiểu chi phí cho các doanh nghiệp khi sử dụng pallet có kích cỡ tiêu chuẩn. Pallet sẽ được thu hồi sau khi sử dụng

Ưu điểm của hệ thống Pallet Pool:

  • Giải pháp tạm thời và dài hạn cho doanh nghiệp
  • Giảm thiểu quá trình quản lý pallet
  • Tiết kiệm diện tích kho

Bài viết liên quan